Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego opublikowane w raportach rocznych:

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2021 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2019 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2018 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2016 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2015 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014 – wyciąg z raport rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2013 – wyciąg z raport rocznego

 

Archiwalne:

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 

Informacja o zmianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 27 ust. 2 lit. g Statutu Vistal Gdynia S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie określone są również w § 7 ust. 1 lit. o Regulaminu Rady Nadzorczej.

Vistal Gdynia S.A. stosuje zasadę zmiany kluczowego biegłego rewidenta co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z wymogami zawartymi m.in. w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.