pl en sv

Ład korporacyjny

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego opublikowane w raportach rocznych :

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2017 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2016 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2015 – wyciąg z raportu rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2014 – wyciąg z raport rocznego

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego 2013 – wyciąg z raport rocznego

 

Informacja o zmianie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z § 27 ust. 2 lit. g Statutu Vistal Gdynia S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie określone są również w § 7 ust. 1 lit. o Regulaminu Rady Nadzorczej.

Vistal Gdynia S.A. stosuje zasadę zmiany kluczowego biegłego rewidenta co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 89 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Informację o wyborze przez Radę Nadzorczą podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie badania, przeglądu lub wykonanie innych usług dotyczących sprawozdań finansowych, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raportem bieżącym w systemie ESPI zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)