Zarząd Vistal Gdynia S.A.

Andrzej Niedbalski, Prezes Zarządu

Pan Andrzej Niedbalski posiada bogate doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania spółkami w wielu branżach. Posiada szerokie kompetencje z zakresu procesów sprzedaży B2B oraz B2C. Doświadczony w obszarze fuzji, przejęć, konsolidacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw i budowy sieci sprzedaży. Specjalista w niekonwencjonalnym sposobie wdrażania nowych, innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Posiada wykształcenie wyższe – ukończone w 1993 Studia na Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni – magister inżynier mechaniki oraz szereg kursów i szkoleń z zakresu biznesu.

Przebieg kariery zawodowej:
– Prezes Zarządu w Spółkach: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Eneris Paliwa sp. z o.o., Energetyka sp. z o.o. / WPEC S.A. (grupa KGHM), Atlanta Poland S.A., Orlen Paliwa sp. z o.o./ Orlen Petrotank sp. z o.o., T1 S.A., PayTel sp. z o.o.
– Główne osiągnięcia: przeprowadzenie połączenia spółek Orlen Paliwa i Orlen Petrotank oraz Orlen Paliwa i Orlen GAZ, stworzenie największej firmy logistyczno-sprzedażowej w branży paliwowej w Polsce.

Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu

Pan Andrzej Chmielecki jest od 17.01.2020 r. dyrektorem finansowym Vistal Gdynia S.A. (w Grupie Kapitałowej VISTAL GDYNIA od 14.11.2019 r.). Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, w 1987 r. ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Gdański, na Wydziale Ekonomiki Transportu, kierunek: handel zagraniczny, oraz w latach 2003-2005 odbył studia podyplomowe Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, walidowane przez Rotterdam School of Management.

Przebieg kariery zawodowej:

XI.1987 – VIII.1991 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiki Produkcji, Katedra Finansów: stażysta, asystent, później st. asystent; X.1990 – VIII.1992 PHZ „Navimor” sp. z o.o. w Gdańsku: Dyrektor Finansowy, od kwietnia 1991 Wiceprezes Zarządu; IX.1992 – II.1998 Bank Handlowy w Warszawie SA; Dyrektor Oddziału w Gdańsku (przez 9 miesięcy również równolegle Oddziału w Gdyni); 1998.III – XII Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy; Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym w Gdańsku, Dyrektor Oddziału Centrum w Gdańsku; I.1999 – V.2002 LG Petro Bank S.A.; Dyrektor Oddziału w Gdańsku; 2002 VI – XII Stocznia Gdynia S.A.; Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni, kontroler finansowy kontraktów finansowanych przez banki; VI.2003 –  IV.2005 Nordea Bank Polska SA; Dyrektor Koordynator/Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa, równolegle Dyrektor Departamentu Logistyki Centrali Banku; V.2005  – VI.2006 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. w Gdańsku; Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych; VII.2006 – X.2014 Nordea Bank Polska S.A.; Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Banku, również odpowiedzialność za powstanie komórek organizacyjnych ABI i Compliance; Przewodniczący Rady Pracowników dwóch kadencji; XI.2014 – III.2015 PKO Bank Polski SA; menedżer ds. połączenia banków; VII.2015 – nadal VIRTUS Andrzej Chmielecki (działalność gospodarcza); IX.2015 – nadal wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni (Analiza finansowa przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych, Źródła finansowania przedsiębiorstw, Metody wyceny przedsiębiorstw, Wycena spółek); XI.2019 – nadal Prezes Zarządu VISTAL Offshore sp. z o.o. w restrukturyzacji.

Inne wybrane zaangażowania:
– w przeszłości (1993-1996) członkostwo w radzie nadzorczej „Stoczni Gdańskiej” S.A. ze wskazania Wojewody Gdańskiego M. Płażyńskiego
– obecnie (od 2007) członek i Sekretarz Rady Nadzorczej PROCAD S.A. w Gdańsku <spółka notowana GPW> , członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
– członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych SABI w Warszawie

Pan Andrzej Chmielecki ukończył w 2000 roku kurs dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa, który został potwierdzony egzaminem państwowym.

Jerzy Kralski, Wiceprezes Zarządu

Pan Jerzy Kralski to doświadczony manager zarządzający wieloma projektami i obszarami w spółkach prawa handlowego. Posiada wykształcenie wyższe – ukończony w 1991 roku Wydział Budownictwa Politechniki Warszawskiej (magister inżynier budownictwa) oraz w 2003 roku Studia podyplomowe – Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz kursy z zakresu biznesu, negocjacji.

Doświadczenie zawodowe:
Stanowiska kierownicze w budownictwie.
Od 2016 roku – działania konsultingowo – audytorskie. Projekty optymalizacyjne obszaru handlu i logistyki,  prowadzenie audytów biznesowych, nadzór budowlany nad realizacją projektów inwestycyjnych – budowy stacji paliw, zakłady przemysłowe, zarządzanie projektami.
Wcześniej – Wiceprezes/Członek Zarządu w spółkach: ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o./ORLEN Paliwa Sp. z o.o., PETROLOT Sp. z o.o. Dyrektor ds. Handlu w ENERGETYKA Lubin Sp. z o.o. GRUPA KGHM. Przedstawiciel PKN ORLEN w projektach inwestycyjnych, (due dilligence) w Turcji, Rumunii, Litwie, Czechach.
Udział w organach Spółek prawa handlowego: Przewodniczący RN ORLEN GAZ Płock, WZInż Dęblin S.A., Członek RN Mazeikiu Nafta Trading House Warszawa/Łotwa oraz Rafinerii Jedlicze.

Pozostałe informacje: Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa MAZ/BO/0344/20, Uprawnienia budowlane w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych oraz architektonicznych. Dyplom 1946/2004 zakończenia kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Regulamin Zarządu

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu