Chcesz się z nami skontaktować?

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, chcielibyśmy udzielić Ci informacji o tym, co będzie się działo z Twoimi danymi osobowymi (dalej: Dane), jeżeli pozyskamy je w związku z Twoją wiadomością lub telefonem.

  1. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem Danych jest Vistal Gdynia Spółka Akcyjna  z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000305753, NIP 5830003993, REGON: 190522969, , dalej zwany Administratorem lub Vistal.

  1. Z kim możesz skontaktować się w sprawie Twoich Danych przetwarzanych przez Administratora?

Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o procesie przetwarzania Danych przez Vistal, możesz skontaktować się z nami telefonicznie: (58) 783 37 04, poprzez e-mail: info@vistal.pl lub pocztą na adres: Vistal Gdynia S.A., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia.

  1. Jakie Dane zbieramy i w jakim celu je przetwarzamy?

Administrator przetwarza Twoje Dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do odpowiedzi na Twoje pytania i dalszej komunikacji, jak również w celu przygotowania, zawarcia i wykonywania umów zawartych z Vistal Gdynia S.A. Jednocześnie zbieramy tylko te Dane, które zdecydujesz się nam udostępnić i które są niezbędne. Jeżeli przedstawisz się w rozmowie telefonicznej, przetwarzanymi danymi będą Twoje imię i nazwisko. W przypadku kontaktu e-mail będzie to przede wszystkim adres Twojej poczty elektronicznej. Jeżeli napiszesz do nas list, do zbioru Danych może być dołączony adres korespondencyjny, podany na kopercie. W przypadku zawierania umów przetwarzane będą dane indentyfikacyjne w zakresie danych dot. imienia, nazwiska, stanowiska, adresu email, nr telefonu, nr rachunku bankowego, stanowiska lub funkcji.

Po zakończeniu korespondencji lub współpracy przechowujemy wymienioną z Tobą korespondencję na potrzeby wewnętrzne – w celach statystycznych i archiwizacyjnych. To działanie ułatwia nam również podjęcie komunikacji, gdybyś zechciał skontaktować się z nami ponownie w przyszłości.

Może okazać się, że w związku z Twoją wiadomością nawiążemy współpracę lub będziemy – na Twoją prośbę – podejmować inne działania o charakterze marketingowym, promocyjnym, informacyjnym. Jeżeli będzie to wymagało dalszego przetwarzania Twoich Danych w innym celu niż opisany w tym punkcie bądź na innych zasadach niż te, które w tej chwili prezentujemy, poinformujemy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nic nie działo się bez Twojej wiedzy i zgody.

W wyjątkowych przypadkach możemy skorzystać z Twoich Danych w celu obrony przed potencjalnym roszczeniami lub ewentualnym sformułowaniem roszczeń.

  1. Czy przekazanie Danych jest obowiązkowe?

Nie wymagamy udostępniania Danych podczas kontaktu z nami – nie jest to obowiązkowe. Jeżeli dobrowolnie przekażesz Dane – np. posługując się swoim imieniem i nazwiskiem albo pisząc do nas z adresu e-mail, w którym takie dane się znajdują – ich przetwarzanie będzie dla nas niezbędne do udzielenia Ci odpowiedzi.

  1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje Dane?

Kiedy odpowiadamy na Twoją wiadomość, podstawą przetwarzania Danych jest Twoja zgoda – prośba o to, abyśmy zwrotnie skontaktowali się z Tobą i ustosunkowali się do Twoich pytań, w połączeniu z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – koniecznością udzielenia przez nas odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Jeżeli Twoja wiadomość zawiera ofertę handlową, to przetwarzanie będzie również niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wyjątkowo podstawę przetwarzania Danych może stanowić samodzielnie prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, w szczególności gdy przetwarzania Twoich Danych wymagać będzie realizowanie przez Vistal swoich uprawnień przed sądami lub organami administracji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również uzasadnione prawem żądanie takich organów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zawsze mamy jednak na względzie, by w tych sytuacjach nadrzędne pozostały Twoje prawa i wolności.

W innych przypadkach wyraźnie poinformujemy Cię o podstawie przetwarzania Danych.

  1. Komu przekazujemy Twoje Dane?

Nadrzędnym celem przetwarzania Twoich Danych przez Administratora jest umożliwienie nam komunikacji z Tobą i odpowiedzi na Twoje pytania oraz propozycje. W związku z powyższym nie przekazujemy Twoich Danych innym podmiotom, w tym kontrahentom, partnerom biznesowym, dostawcom. W szczególności Twoje Dane nie trafiają do państw trzecich ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jeżeli udzielenie Ci odpowiedzi będzie tego wymagać, Twoje Dane mogą trafić do naszych zewnętrznych doradców, w tym kancelarii prawnych, doradców finansowych, audytorów. W takim przypadku przekazanie Danych nastąpi w oparciu o umowę powierzenia lub stosowne zobowiązania do zachowania poufności na co najmniej takich zasadach, jakie obowiązują Administratora.

Jeżeli w toku dalszej komunikacji lub współpracy wystąpi potrzeba przekazania Twoich Danych innym podmiotom, poinformujemy Cię o tym i poprosimy o zgodę.

W przypadku gdy będziemy do tego zobowiązani przepisami prawa, orzeczeniem sądu albo decyzją administracyjną lub będzie wymagać tego dochodzenie naszych roszczeń bądź innych uprawnień, możemy ujawnić Twoje Dane organom publicznym, w tym sądom, Policji, organom egzekucyjnym.

  1. Jak długo będziemy przechowywać Twoje Dane?

Administrator przechowuje Twoje Dane na potrzeby odpowiedzi na Twoją wiadomość lub telefon – do czasu zakończenia rozmowy lub wymiany wiadomości. Następnie będą one przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów archiwizacyjnych, a po tym okresie usuwane bez zbędnej zwłoki.

  1. Czego możesz od nas oczekiwać?

Twoje Dane są u nas bezpieczne. Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby ochronić je przed dostępem osób nieupoważnionych, nieautoryzowaną zmianą, rozpowszechnianiem lub usunięciem.

Przetwarzając Dane kierujemy się zasadami zgodności z prawem, rzetelności, rozliczalności, poufności, integralności przetwarzania i przejrzystości. Posługujemy się tylko tymi Danymi, które sam nam powierzasz, wyłącznie w celu zwrotnej komunikacji z Tobą. Przetwarzanie w innych celach realizujemy jedynie za Twoją zgodą lub na Twoją prośbę, wyraźnie informując Cię o nowej podstawie przetwarzania i jego warunkach.

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Dane w oparciu o Twoją zgodę, w każdym momencie możesz dokonać jej cofnięcia, co spowoduje zaniechanie przetwarzania Danych przez Administratora.

Jeżeli masz zastrzeżenia co do sposobu lub warunków przetwarzania Twoich Danych, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych