SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2023

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za III kwartał 2023 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2023

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal za I półrocze 2023 roku

Raport ESPI Psr

RAPORT KWARTALNY Q1 2023

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2023

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2023

Sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za rok 2022

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r.-podpis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022-podpis

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Opinia Rady Nadzorczej

Stanowisko Zarządu

Raport ESPI RR rok 2022

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za rok 2022

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r.-podpis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2022-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Opinia Rady Nadzorczej

Stanowisko Zarządu

Raport ESPI SRR 2022