Zarząd VISTAL GDYNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej jako: ,,Spółka”) zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert dotyczącym nabycia:

  1. wierzytelności z tytułu nakładów poniesionych przez Vistal Gdynia SA na nieruchomość będącą przedmiotem Umowy Dzierżawy z dnia 1 kwietnia 2012r., z późn. zm., zawartej przez Vistal Gdynia SA z Gminą Czarna Białostocka ( Umowa Dzierżawy ).
  2. Nabycia 100 % udziałów w Vistal Pref w Czarnej Białostockiej.

O wyborze oferty decydować będzie cena. Cena zakupu nie może zostać zapłacona przez potrącenie.

Warunki udziału w konkursie ofert:

  1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Konkurs ofert nakłady Vistal Pref’,
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2023 roku (włącznie), do godz. 15.00.
  3. Pisemne oferty należy składać w biurze Vistal Gdynia S.A., przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni (81-061).

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Kontakt: Alina Karolewska; tel. 506 375 955; e-mail: a.karolewska@vistal.pl . Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone dnia 10.11. 2023 r.

Oferta zakupu powinna zawierać dane oferenta, w tym dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu,  oraz jego oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za nabywane prawo majątkowe.

Vistal Gdynia S.A. zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zbycia udziałów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.