Zarząd VISTAL GDYNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej jako: ,,Spółka”) zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert dotyczącym nabycia nabycia 100 % udziałów w Vistal Pref w Czarnej Białostockiej.

O wyborze oferty decydować będzie cena. Cena zakupu nie może zostać zapłacona przez potrącenie.

Warunki udziału w konkursie ofert:

1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Konkurs ofert nakłady Vistal Pref’,

2. Termin składania ofert upływa w dniu 28.06.2024 roku (włącznie), do godz. 12.00.

3. Pisemne oferty należy składać w biurze Vistal Gdynia S.A., przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni (81-061).

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Kontakt: Bartosz Jarząbski; tel. 603-168-647; e-mail: s.stolc@vistal.pl . Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone dnia 28.06.2024 r.

Oferta zakupu powinna zawierać dane oferenta, w tym dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu oraz jego oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za nabywane prawo majątkowe.

Vistal Gdynia S.A. zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zbycia udziałów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.