Po kilkunastu miesiącach postępowania sanacyjnego, 10 lipca 2019 r. Zgromadzenie Wierzycieli Vistal Gdynia S.A. przyjęło układ regulujący zasady spłaty przez Spółkę wierzytelności wobec wierzycieli objętych układem. Układ został następnie 25 lipca 2019 r. zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, co oznacza, że z dniem uprawomocnienia tego postanowienia nastąpiło zakończenie postępowania sanacyjnego Spółki.

Zarząd Spółki składa podziękowanie Wierzycielom za okazane zaufanie i głosowanie za przyjęciem układu. Po zakończeniu postępowania sanacyjnego Spółka przystąpiła do etapu realizacji zatwierdzonego układu zgodnie z przyjętymi warunkami.