Zarząd Spółki Vistal Gdynia SA  informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oferty konsorcjum Vistal Gdynia S.A. oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. jako najkorzystniejszej (oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 przyznaną zgodnie z kryterium cena, termin realizacji oraz okres gwarancji jakości) w trybie przetargu nieograniczonego zadania pn. „Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73”. Cena zaoferowana przez konsorcjum Firm to 79,7 mln brutto. Wartość oferty przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej będzie biegła w ciągu drogi krajowej nr 73. Będzie drogą klasy GP, jednojezdniową, dwupasmową. Jej planowana długość to około 6,9 km. Wraz z drogą powstaną skrzyżowania z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych oraz obiekty inżynierskie: wiadukty, most, przepusty, mury oporowe.