Zarząd VISTAL GDYNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej jako: ,,Spółka”) zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert dotyczącym:

nabycia, będących własnością Spółki 17.155 (siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) udziałów VISTAL PREF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ (KRS nr 0000419546).

Przeznaczone do zbycia w niniejszym konkursie ofert udziały: Vistal Pref Sp. z o. o., ul. Fabryczna 7/18, 16-020 Czarna Białostocka, które stanowią 100 % kapitału zakładowego.

O wyborze oferty decydować będzie cena za nabywane udziały.

Warunki udziału w konkursie ofert:

  1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z adnotacją „Oferta na zakup udziałów Vistal Pref’,
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 26.10 2023 roku (włącznie), do godz. 15.00.
  3. Pisemne oferty należy składać w biurze Vistal Gdynia S.A., przy ul. Hutniczej 40 w Gdyni (81-061).

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną. Kontakt: Alina Karolewska; tel. 506 375 955; e-mail: a.karolewska@vistal.pl . Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone dnia 26.10. 2023 r.

Oferta zakupu powinna zawierać:

  1. Proponowaną cenę za jeden udział,
  2. Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za udziały.

Vistal Gdynia S.A. zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zbycia udziałów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.