RAPORT KWARTALNY Q3 2022

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2022

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2022

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2022

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal za I półrocze 2022 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Raport ESPI Psr

Stanowisko Zarządu

Opinia Rady Nadzorczej

RAPORT KWARTALNY Q1 2022

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2022

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2022

Sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za rok 2021

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.-podpis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI RR rok 2021

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za rok 2021

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.-podpis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2021-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI SRR 2021