RAPORT KWARTALNY Q3 2021

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2021

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesiące zakończony 30 września 2021

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2021

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

Raport ESPI Psr

RAPORT KWARTALNY Q1 2021

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2021

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2021

Sprawozdanie jednostkowe Vistal Gdynia SA za rok 2020

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.-podpis

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI R rok 2020

Sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej VISTAL GDYNIA za rok 2020

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal

List Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A. do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal-podpis

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.

Oświadczenie oraz informacja zarządu Vistal Gdynia S.A.-podpis

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r.-podpis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020-podpis

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2020-podpis

Oświadczenia rady nadzorczej

Raport ESPI RS 2020