VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
1
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP:5830003993 KRS: 00003057553 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
Gdynia, 28 kwietnia 2023 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Szanowni Wierzyciele, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy oraz Pracownicy,
W imieniu Zarządu Vistal Gdynia S.A. („Spółki”), kierowanie, którego objąłem 22 marca 2023 roku,
przedstawiam Państwu jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny Spółki i Grupy Kapitałowej
Vistal Gdynia, zawierający informacje o wynikach finansowych oraz najważniejszych wydarzeniach
2022 r.
W minionym roku Spółka, w mniejszym zakresie odczuwała w swojej działalności skutki trwającej
jeszcze pandemii COVID-19, jednak doszedł nowy istotny na jej działanie czynnik, tj. wybuch wojny w
Ukrainie. Niespodziewane i nieprzewidywalne wydarzenia rynkowe, w tym wzrost cen stali o ponad
100 % mocno odbiły się w zakresie zwiększonych kosztów. Tym samym Spółka poniosła duże,
wymierne straty, nie wykonała planów sprzedażowych, nie uzyskując przez to oczekiwanej marży na
produkcji i rentowności na działalności.
Wszystkie te okoliczności doprowadziły do istotnej zmiany sytuacji Spółki., której to w dniu 14 marca
2023 roku doręczono postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wydane w sprawie
o uchyleniu układu zawartego przez Vistal Gdynia S.A. z wierzycielami w dniu 10 lipca 2019 r.
Niemniej, co kluczowe dla dalszych działań i decyzji Zarządu, Spółka zachowała potencjał wytwórczy w
pełnej gotowości do obsługi zapowiadanych do realizacji kontraktów. Ważne jest również, że z
początkiem roku 2023 bardzo mocno ożywił się rynek kontraktacji, co w sytuacji zachowanego
potencjału wytwórczego pozwoliło Spółce złożyć kilkadziesiąt ofert, których rozstrzygnięcia
następować będą w bieżącym roku.
Mając na uwadze pojawiające się realne możliwości rynkowe, Spółka podjęła starania w zakresie
zawarcia nowego postępowania układowego, które pozwoli na bieżące funkcjonowanie i realizację
pozyskanych nowych zleceń. Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A., podjął decyzję o zainicjowaniu
postępowania restrukturyzacyjnego postępowania o zatwierdzenie układu. Obwieszczenie o
ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 22 marca 2023 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych
pod numerem 20230322/00468.
Podjęte działania pozwolą Zarządowi Spółki na podjęcie rozmów z potencjalnymi możliwymi
inwestorami, a także współpracy z partnerami handlowymi w strukturze konsorcjum dla realizacji
przyszłych kontraktów, szczególnie na rynku zagranicznym, gdzie Spółka zachowała wysoką
wiarygodność i pozycję dominującego Wykonawcy, szczególnie na rynku norweskim.
VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
2
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP:5830003993 KRS: 00003057553 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
Spółka nadal stoi przed wyzwaniem odnowienia współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie
uzyskania finansowania obrotowego oraz gwarancji finansowych, niezbędnych do pozyskiwania i
realizacji kolejnych zleceń. W tym zakresie podjęte już zostały rozmowy z instytucjami finansowymi
zajmującymi się finansowaniem kontraktów.
Celem Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia pozostaje odbudowa zaufania wśród Akcjonariuszy,
Wierzycieli, Współpracowników, Klientów oraz Partnerów, dzięki którym będzie możliwe
kontynuowanie działalności operacyjnej w większej skali oraz o wyższej rentowności, kładąc nacisk na
zwiększenie udziału prac związanych z montażami. W pewnym sensie jest to powrót do historycznych
korzeni Spółki, które pozwoliły na zbudowanie jej obecnego potencjału wytwórczego. Istotnym
elementem odbudowy zaufania może być pozyskanie potencjalnego inwestora i konsorcjanta w
przyszłych przetargach.
Zdaję sobie sprawę, że miniony rok nie należał do udanych zarówno pod względem osiągniętych
wyników ekonomiczno-finansowych, jak i kształtowania się wartości rynkowej akcji Spółki – tym
większa rola odzyskania zaufania interesariuszy Spółki.
Pragnę zapewnić, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zamiary biznesowe były realizowane zgodnie
z najlepszymi praktykami rynkowymi, a osiągane wyniki stały się satysfakcjonujące dla
Akcjonariuszy. Spółka pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju oraz upatruje szanse w
rozwijającym się rynku.
Dziękuję naszym Akcjonariuszom za zaufanie, Członkom Rady Nadzorczej za wsparcie w
działaniach Zarządu oraz wszystkim pracownikom za zaangażowanie w rozwój Spółki i Grupy
Kapitałowej. Zapraszam do lektury raportu okresowego za 2022 rok z nadzieją, że za rok lektura
kolejnego raportu spotka się z satysfakcją Akcjonariuszy i całej społeczności GK Vistal Gdynia.
Marek Główczewski
Prezes Zarządu