An independent member of UHY international
Helping you
prosper
GRUPA KAPITAŁOWA
VISTAL GDYNIA
. ECA S
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZI 31.12.2020 R.
30.04.2021 R.
2
Helping you
prosper
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej Vistal Gdynia
S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Opinia
Przeprowadzilmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia („Grupa Kapitałowa”), w której Jednostką dominująca
jest Vistal Gdynia S.A. (”Jednostka dominuca”), które zawiera skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w
kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przeywów pieniężnych za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz informację dodatkową zawierają
opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające „skonsolidowane
sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji matkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej na dzi 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego
i przeywów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z macymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Un Europejsoraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązucymi Grupę Kapitową przepisami
prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 30.04.2021.
3
Helping you
prosper
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadzilmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) a także
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” Dz.U.
2020 poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczełowych wymow dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L158 z
27.05.2014, str. 77, z późn. zm). Nasza odpowiedzialnć zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność bieego
rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki
zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”)
przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25
marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozd finansowych
w Polsce. Wypełnilmy nasze inne obowzki etyczne zgodnie z tymi wymogami i
Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biey rewident oraz
firma audytorska pozostali niezalni od Spółki zgodnie z wymogami niezależnci
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Znacząca niepewność dotycząca kontynuacji dzialnci
Zwracamy uwa na no nr 4 „Kontynuacja działalności skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w której Zarząd Jednostki dominującej wskazał znaczącą
niepewność dotyczącą kontynuacji działalnci przez Grupę Kapitową.
Zarząd Jednostki dominującej opisał w nocie nr 4 „Kontynuacja działalności sytuac
dotycząca ryzyka niepewności co do zawarcia nowych kontraktów w roku 2021, które
to muszą b podpisane na przestrzeni następnych dwóch miesięcy od daty publikacji
rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku braku realizacji warunku
podpisania nowych kontraktów, Jednostka dominująca wskaza możliwe znaczące
zagrożenie kontynuacji dzialności, które może skutkować złamaniem warunków
zawartego układu, w ramach którego Jednostka dominująca jest zobowiązana do
kwartalnychatności na rzecz wierzycieli.
Na dzi sporządzenia sprawozdania finansowego są prowadzone rozmowy dotyczące
pozyskania nowych kontraktów, jednakże nie ma pewności co do ich zawarcia.
Powyższe warunki świadc o istnieniu niepewności, która może powodować
wątpliwości, co do zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuacji dzialności.
Opinia biegłego rewidenta nie jest zmodyfikowana w związku z spra
4
Helping you
prosper
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu
były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące
ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy s
w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako
całci oraz przy formowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te
rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznalmy za stosowne przedstawiliśmy
najważniejsze spostrzeżenia zwzane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej
opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Realizacja Układu z Wierzycielami
W dniu 10 lipca 2019 r. Zgromadzenie
wierzycieli przyjęło zaproponowany układ
przez Jednostdominującą, a w dniu 25
lipca 2019 r. przyjęty układ został przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI
Wydział Gospodarczy zatwierdzony.
Postanowienie o zatwierdzenie układu
uprawomocniło się w dniu 20 sierpnia
2019 r. Zatwierdzony układ zawiera
konwers wierzytelności Jednostki
dominującej na kapitał akcyjny oraz
częściowe umorzenie wierzytelności i spłatę
zobowiązania układowego w ratach
.
Pierwsza rata została zapłacona w 2019
roku, a od 30.09.2020 Jednostka
dominująca aci kwartalne raty zgodnie z
podpisanym harmonogramem spłat.
W ramach procedur badania, w szczególności:
zapoznaliśmy się z obowiązującymi zasadami
(polityką) rachunkowości w zakresie wyceny
kontraktów budowalnych, ujmowania i
prezentowania przychodów z tytułu realizacji
kontraktów budowlanych zgodnie z MSSF 15,
zweryfikowaliśmy budżety pierwotne do
rzeczywiście poniesionych kosztów oraz
uzyskanych przychodów na kontraktach
zakończonych w Jednostce dominującej,
dokonaliśmy analizy korekt i wyłącz w
obszarze przychodów ze sprzedaży w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
będącym przedmiotem badania;
zweryfikowaliśmy prawidłowość rozgraniczenia
przychodów ze sprzedaży w czasie w Jednostce
dominującej,
zweryfikowaliśmy wycenę kontraktów
długoterminowych w Jednostce dominucej;
uzyskaliśmy niezależne potwierdzenia sald
rozrachunków z kontrahentami Jednostki
dominującej, w tym z jednostkami powiązanymi;
wykonaliśmy testy na kompletność i
występowanie transakcji w Jednostce
dominującej.
zweryfikowaliśmy ujawnienia dotyczące wyceny
kontraktów długoterminowych w
Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
5
Helping you
prosper
Odniesienie do ujawnień w
skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
W nocie nr 3 Skonsolidowanego
Sprawozdania finansowego Grupa
przedstawiła informację o zawartym
układzie Jednostki dominującej z
wierzycielami. Przyjęcie tego układu
stanowi podstado założenia kontynuacji
działalności Grupy. W nocie nr 3 jest
również informacja o postępowaniu
sanacyjnym spółki zależnej Vistal Eko Sp. z
o.o., utracie kontroli nad Spółką zależną
Vistal Offshore Sp. z o.o. oraz o zawartym
układzie z wierzycielami spółki Vistal Pref
Sp. z o.o., który został zatwierdzony
postanowieniem Sądu Rejonowego w
Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy w
dniu 21 lutego 2019 r.
W nocie nr 4 Skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupa
zaprezentowała wpływ podpisanych
układów na sprawozdanie finansowe. W
ramach realizacji układów Grupa dokonała
w latach 2019 - 2020 atności na rzecz
wierzycieli w kwocie 20.920 TPLN. Ponadto
ujęła w Skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym zobowiązanie wynikającej z
układów w kwocie 81.858 TPLN.
W nocie nr 34 Grupa zaprezentowała
zobowiązania z tytułu zawarcia układów z
wierzycielami, zgodnie z nią w przypadku
braku realizacji postanowi układowych,
zobowiązanie w kwocie 284.942 TPLN
stanie się wymagalne wraz z odsetkami.
Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości
w ujęciu przychodów ze sprzedaży
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w
roku 2020 wyniosły 92.753 TPLN i w
stosunku do poprzedniego okresu wzrosły
o kwotę 27.236 TPLN.
Na prawidłowość ujęcia przychodów ze
sprzedaży może mieć wpływ ryzyko
nieprawidłowego budżetowania
kontraktów Jednostki dominującej.
Odniesienie do ujawniw sprawozdaniu
finansowym
W nocie nr 12 Skonsolidowanego
Sprawozdania finansowego Grupa
przedstawia informację na temat
segmentów działalności i osiąganych w
nich przychodach.
W ramach procedur badania, w szczególności:
zapoznaliśmy się z obowiązucymi zasadami
(polityką) rachunkowości w zakresie ujmowania
przychodów;
zweryfikowaliśmy budżety pierwotne do
rzeczywiście poniesionych kosztów oraz
uzyskanych przychodów na kontraktach
zakończonych w Jednostce dominującej,
dokonaliśmy analizy korekt i wyłącz w
obszarze przychodów ze sprzedaży w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
będącym przedmiotem badania;
zweryfikowaliśmy prawidłowość rozgraniczenia
przychodów ze sprzedaży w czasie w Jednostce
dominującej,
6
Helping you
prosper
W nocie nr 26 Skonsolidowanego
Sprawozdania finansowego Grupa
wykazała wartość należności z tytułu
wyceny kontraktów o wartości 3.161 TPLN.
W nocie nr 33 Skonsolidowanego
Sprawozdania finansowego Grupa
wykazała przychody przyszłych okresów z
tytułu wyceny kontraktów budowlanych w
kwocie 1.991 TPLN.
zweryfikowaliśmy wycenę kontraktów
długoterminowych w Jednostce dominucej;
uzyskaliśmy niezależne potwierdzenia sald
rozrachunków z kontrahentami Jednostki
dominującej, w tym z jednostkami powiązanymi;
wykonaliśmy testy na kompletność i
występowanie transakcji w Jednostce
dominującej.
zweryfikowaliśmy ujawnienia dotyczące wyceny
kontraktów długoterminowych w
Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominucej za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy Kapitałowej zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi
przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontro wewtrzną,
któZarząd Jednostki dominucej uznaje za niezbęd aby umożliwić sporządzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawieracego istotnego
znieksztcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej
jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy Kapitałowej do kontynuowania
dzialności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
dzialności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalnci jako podstawy
rachunkowości, z wytkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki dominującej albo zamierza
dokon likwidacji Grupy Kapitowej, albo zaniechać prowadzenia działalnci albo nie
ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania dzialności.
Zarząd Jednostki dominucej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie nansowe
spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217).
Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominucej odpowiedzialni za
nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Grupy Kapitałowej.
7
Helping you
prosper
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawieracego naszą
opin. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że
badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniece istotne
znieksztcenie. Zniekształcenia mo powstawać na skutek oszustwa lub ędu i
uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego .
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy
Kapitałowej ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd
Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłci.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym
ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie,
aby stanow podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
znieksztcenia wynikacego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego
z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych
okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej Grupy Kapitałowej;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawni dokonanych
przez Zarząd Jednostki dominucej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Jednostki dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowow badania, czy istnieje
istotna niepewnć związana ze zdarzeniami lub warunkami, kra może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy Kapitałowej do kontynuacji
dzialności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą
opin. Nasze wnioski oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia
sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe
zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa Kapitałowa zaprzestanie
kontynuacji działalnci;
oceniamy olną prezentac, struktu i zawartość skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, w tym uja