VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
OŚWIADCZENIE
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia, zgodnego z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2020
My niżej podpisani, oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Vistal Gdynia, zgodne Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz
wynik finansowy Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia.
Oświadczamy ponadto, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A za
rok 2020 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
INFORMACJA
sporządzona na podstawie rady nadzorczej o dokonaniu wybory firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi
wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Działając na podstawie §