VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
OŚWIADCZENIE
Zarządu Vistal Gdynia S.A.
w sprawie jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia, zgodnego z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
Za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.
oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A.
za rok obrotowy 2020
My niżej podpisani, oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe Vistal
Gdynia S.A., zgodne Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, za rok zakończony dnia 31
grudnia 2020 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Vistal
Gdynia S.A.
Oświadczamy ponadto, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A za
rok 2020 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Prezes Zarządu Ryszard Matyka
Wiceprezes Zarządu Andrzej Chmielecki
Wiceprezes Zarządu Krzysztof Kriger
VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
INFORMACJA
sporządzona na podstawie rady nadzorczej o dokonaniu wybory firmy
audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia
31 grudnia 2020 r. zgodnie z przepisami, w