VISTAL GDYNIA S.A.
VISTAL GDYNIA S.A.
ul. Hutnicza 40 Tel. +48 58 783 37 04 NIP: 5830003993 KRS: 0000305753 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
81-061 Gdynia Fax +48 58 783 37 05 REGON: 190522969 VIII WYDZ. GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KAPITAŁ SPÓŁKI 823 917,35 PLN
WWW.VISTAL.PL
GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL
Gdynia, 30 kwietnia 2021 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Szanowni Wierzyciele, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy oraz Pracownicy,
Mam przyjemność w imieniu Zarządu Vistal Gdynia S.A. który od dnia 7 lutego 2020 r. funkcjonuje w składzie 3-osobowym:
Prezes Zarządu Ryszard Matyka, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Krzysztof Kriger, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Andrzej Chmielecki - przedstawić Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia
zawierający informacje o wynikach finansowych oraz najważniejszych wydarzeniach 2020 r.
Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem działalności Vistal Gdynia S.A. („Spółka”) po prawomocnym zatwierdzeniu w dniu
20 sierpnia 2019 r. układu z wierzycielami zawartego w ramach postępowania sanacyjnego. Był to okres intensywnej pracy, w
którym Spółka podejmowała dalsze działania restrukturyzacyjne zmierzające do realizacji przyjętego modelu biznesowego w części
produkcyjno-handlowej, opartego na kluczowych segmentach działalności prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych dla
budownictwa infrastrukturalnego. Rozwój tego modelu był możliwy dzięki odpowiedniej pozycji gotówkowej, umożliwiającej
finansowanie pozyskanych znaczących kontraktów do portfela zleceń od klientów z krajów bałtyckich oraz odbudowa renomy
Spółki na tradycyjnym dla niej rynku skandynawskim. Realizowane były również działania w dziedzinie optymalizacji organizacji
pracy, obniżenia kosztów ogólnozakładowych, wznowienia współpracy z instytucjami finansowymi i podniesienia sprawności
ogólnej Spółki.
Pomimo trwającej pandemii COVID podjęte działania umożliwiły Spółce znacząco zwiększyć skalę działalności i realizować duże
kontrakty w zakresie prefabrykacji i montaży obiektów mostowych w kraju i za granicą. Przychody Spółki w 2020 r. wyniosły 60,2
mln i były wyższe o 67,3% względem roku minionego. Spółka z optymizmem patrzy w 2021 rok i liczy, że uda sutrzym
dalszy znaczący wzrost skali działalności.
W mijającym roku Spółka odczuła w swojej działalności skutki panującej pandemii COVID-19, przede wszystkim w zakresie
zwiększonych kosztów związanych z zachowaniem zasad sanitarnych w ramach realizowanych kontraktów w kraju i za granicą.
Ponadto pandemia znacząco wpłynęła na proces budowy portfela zamówień. Klienci opóźniali proces ofertowy i wstrzymywali
decyzje o kontraktowaniu robót podwykonawczych, w szczególności na rynkach zagranicznych.
Jednakże Spółka z optymizmem obserwuje przyspieszenie rozmów handlowych w związku ze zmniejszaniem pandemicznych
ograniczeń administracyjnych i rosnącą liczbą przetargów i postępowań ofertowych w ostatnim czasie w kraju i za granicą.
Spółka stoi natomiast przed wyzwaniem odnowienia współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie uzyskania finansowania
obrotowego i gwarancji finansowych, niezbędnych do pozyskiwania i realizacji dużych zleceń.
Podjęte działania kadrowo-organizacyjne, sprzedażowe i produkcyjne przyniosły efekt w postaci osiągnięcia przez Spółkę
jednostkowego dodatniego wyniku EBITDA na poziomie 5.636 tys. (wzrost rok do roku o 123,6%), przy saldzie środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień bilansowy na poziomie 6.025 tys. zł (wzrost rok do roku o 4,6%).
Celem Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia jest dalsza odbudowa zaufania wśród akcjonariuszy, wierzycieli,
współpracowników, klientów oraz partnerów, dzięki którym będzie możliwe kontynuowanie działalności operacyjnej w istotnie
większej skali oraz o wyższej rentowności, generując środki finansowe wystarczające zarówno do obsługi zobowiązań układowych
jak i z korzyścią dla wzrostu wartości Spółki.
Pragnę zapewnić, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zamiary biznesowe były realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami
rynkowymi, przyjętym modelem rozwoju i z uwzględnieniem postanowień układu z wierzycielami, a osiągane wyniki stały się
satysfakcjonujące dla Akcjonariuszy. Spółka pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju oraz upatruje szanse w rozwijającym się w
Polsce segmencie budowy morskich farm wiatrowych oraz analizuje możliwości uczestnictwa w łańcuchu dostaw dla morskiej
energetyki wiatrowej.
Dziękuję naszym Akcjonariuszom za zaufanie, Członkom Rady Nadzorczej za wsparcie w działaniach Zarządu oraz wszystkim
pracownikom za zaangażowanie w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. Zapraszam do lektury raportu okresowego za 2020 rok.
Prezes Zarządu Ryszard Matyka