An independent member of UHY international
Helping you
prosper
VISTAL GDYNIA S.A.
.A. ECA S.A.
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
NA DZI 31.12.2020 R.
30.04.2021 R.
2
Helping you
prosper
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadzilmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A.
(„Spółka”), które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia
2020 r. oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2020 r. oraz informację dodatko zawierającą opis przyjętych zasad
rachunkowości i inne informacje objniające („jednostkowe sprawozdanie
finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji matkowej i finansowej Spółki
na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przeywów
pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spół przepisami prawa oraz
statutem Spółki;
zostało sporządzone na podstawie prawiowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziu 2 ustawy z dn. 29.09.1994 r.
o
rachunkowości („Ustawa o rachunkowościt.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 30.04.2021.
3
Helping you
prosper
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadzilmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej
Rady Bieych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
krajowych standardów badania oraz innych dokumenw, z późn. zm. („KSB” ) a także
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o bieych rewidentach” Dz. U. z
2020 r., poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie szczełowych wymogów dotyccych ustawowych bad sprawozd
finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L158 z
27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
Odpowiedzialność biegłego
rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego
.
Jesteśmy niezalni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki
zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”)
przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidenw nr 3431/52a/2019 z dnia 25
marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidenw oraz z innymi
wymogami etycznymi, które ma zastosowanie do badania sprawozd finansowych
w Polsce. Wypniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami
i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz
firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależnci
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmywystarczace i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Znacząca niepewność dotycca kontynuacji dzialności
Zwracamy uwagę na notę nr 4 „Kontynuacja działalności” sprawozdania finansowego,
w której Zarząd Spółki wskaz znaczącą niepewność dotyczącą kontynuacji dzialności
przez Spółkę.
Zarząd Spółki opisał w nocie nr 4 „Kontynuacja dzialnościsytuac dotycząca ryzyka
niepewności co do zawarcia nowych kontrakw w roku 2021, które to muszą być
podpisane na przestrzeni następnych dwóch miesięcy od daty publikacji rocznego
sprawozdania finansowego. W przypadku braku realizacji warunku podpisania nowych
kontraktów, Spółka wskaza możliwe znaczące zagrożenie kontynuacji działalności,
które może skutkować amaniem warunków zawartego układu, w ramach którego
Spółka jest zobowiązana do kwartalnych płatności na rzecz wierzycieli.
Na dzi sporządzenia sprawozdania finansowego są prowadzone rozmowy dotyczące
pozyskania nowych kontraktów, jednakże nie ma pewności co do ich zawarcia.
Powyższe warunki świadczą o istnieniu niepewności, która może powodow
wątpliwości, co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności.
Opinia biegłego rewidenta nie jest zmodyfikowana w związku z spra
4
Helping you
prosper
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu
były najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego
za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego
znieksztcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odniliśmy s
w kontekście naszego badania jednostkowego sprawozdania finansowego jako cci
oraz przy formowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy nasreakc na te rodzaje
ryzyka, a w przypadkach, w których uznalmy za stosowne przedstawiliśmy
najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej
opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Ryzyko wystąpienia nieprawidłowości
w ujęciu przychodów ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży w roku 2020
wyniosły 60 208 TPLN i w stosunku do
poprzedniego okresu wzrosły o 67%,
tj. o kwo24 230 TPLN.
Na prawidłowość ujęcia przychodów ze
sprzedaży może mieć wpływ ryzyko
nieprawidłowego budżetowania
kontraktów.
Odniesienie do ujawniw sprawozdaniu
finansowym
W nocie nr 11 Jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółka
przedstawia informację na temat
segmentów działalności i osiąganych w
nich przychodach.
W nocie nr 24 Jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółka
wykazała wartość należności z tytułu
wyceny kontraktów o wartości 1 229 TPLN.
W nocie nr 32 Jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółka
wykazała przychody przyszłych okresów z
tytułu wyceny kontraktów budowlanych w
kwocie 1 991 TPLN.
W ramach procedur badania, w szczególności:
zapoznaliśmy się z zasadami (polityką)
rachunkowości w zakresie wyceny kontraktów
budowalnych, ujmowania i prezentowania
przychodów z tytułu realizacji kontraktów
budowlanych zgodnie z MSSF 15;
zweryfikowaliśmy budżety pierwotne do
rzeczywiście poniesionych kosztów oraz
uzyskanych przychodów na kontraktach
zakończonych,
uzyskaliśmy niezależne potwierdzenia sald
rozrachunków z kontrahentami, w tym z
jednostkami powiązanymi,
wykonaliśmy testy na kompletność i
występowanie transakcji,
zweryfikowaliśmy prawidłowość rozgraniczenia
przychodów ze sprzedaży w czasie,
zweryfikowaliśmy wycenę kontraktów
długoterminowych.
zweryfikowaliśmy ujawnienia dotyczące wyceny
kontraktów długoterminowych w
Jednostkowym sprawozdaniu finansowym
5
Helping you
prosper
Realizacja Układu z Wierzycielami
W dniu 10 lipca 2019 r. Zgromadzenie
wierzycieli przyjęło zaproponowany układ,
a w dniu 25 lipca 2019 r. przyjęty układ
został przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy
zatwierdzony. Postanowienie o
zatwierdzenie układu uprawomocniło się w
dniu 20 sierpnia 2019 r. Zatwierdzony
układ zawierał konwersję wierzytelności na
kapitał akcyjny oraz częściowe umorzenie
wierzytelności i spłatę zobowiązania
układowego w ratach. Pierwsza rata
została zapłacona w 2019 roku, a od
30.09.2020 Spółka płaci kwartalne raty
zgodnie z podpisanym harmonogramem
spłat.
Odniesienie do ujawniw sprawozdaniu
finansowym
W nocie nr 4 Jednostkowego
Sprawozdania finansowego Spółka
przedstawiła informację o zawartym
układzie z wierzycielami. Przyjęcie tego
układu stanowi podstawę do założenia
kontynuacji działalności Spółki.
W nocie nr 5 Jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółka
zaprezentowała wpływ podpisanego
układu na sprawozdanie finansowe. W
ramach realizacji układu Spółka w latach
2019 2020 dokonała do dnia
bilansowego płatności na rzecz wierzycieli
w kwocie 19.300 TPLN. Ponadto ujęła w
Jednostkowym sprawozdaniu finansowym
zobowiązanie wynikającej z układu w
kwocie 78.046 TPLN.
W nocie nr 33 Spółka zaprezentowała
zobowiązania z tytułu zawarcia układu z
wierzycielami, zgodnie z nią w przypadku
braku realizacji postanowień układowych,
zobowiązanie w kwocie 280.969 TPLN
stanie się wymagalne wraz z odsetkami.
W ramach procedur badania, w szczególności:
Dokonaliśmy analizy treści układu z wierzycielami
i potwierdzenie jego rozliczenia w sprawozdaniu
finansowym,
Zapoznaliśmy się z planem finansowym i
prognozami przepływów pieniężnych
zawierające płatności z tytułu układu z
wierzycielami,
Przeprowadziliśmy rozmowy z kierownictwem
Spółki na temat realizacji układu,
Sprawdziliśmy potwierdzenia sald z
wierzycielami objętymi podpisanym układem,
Uzgodniliśmy do potwierdz bankowych stan
posiadanych środków pieniężnych,
Zweryfikowaliśmy aktualny stan płatności
bieżących zobowiązań, na podstawie zestawi
otrzymanych od Spółki,
Sprawdziliśmy wartości rzeczowego majątku
trwałego i aktywów przeznaczonych do
sprzedaży poprzez weryfikację z wycenami
otrzymanymi od biegłego rzeczoznawcy, który
przeprowadził je w związku z procesem
sporządzania sprawozdania finansowego
.
6
Helping you
prosper
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za jednostkowe sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawiowo
prowadzonych ksiąg rachunkowych, jednostkowego sprawozdania finansowego, które
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku
finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz obowiązucymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za
kontro wewnętrz, któ Zarząd uznaje za niezdną aby umożliw sporządzenie
jednostkowego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny
za oce zdolności Spółki do kontynuowania działalnci, ujawnienie, jeżeli ma to
zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją dzialności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji dzialności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia
dzialności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania
dzialności.
Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby
jednostkowe sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie
procesu sprawozdawczości finansowej Słki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania
finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego
oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego nas
opin. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewnci ale nie gwarantuje, że
badanie przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Badania zawsze wykryje
istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mopowstawać na skutek oszustwa
lub ędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo
lub łącznie moyby wpłyć na decyzje gospodarcze użytkowniw podte na
podstawie tego jednostkowego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub
w przysci.
Podczas badania zgodnego z Krajowymi Standardami Badania stosujemy zawodowy
osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem,
projektujemy i
przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym
ryzykom i
uzyskujemy dowody badania, które są wystarczace i odpowiednie,
aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
znieksztcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikacego
z
ędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
7
Helping you
prosper
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych
okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych
przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd
Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność
związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczą
wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji dzialności. Jeżeli dochodzimy do
wniosku, że istnieje istotna niepewnć, wymagane jest od nas zwrócenie
uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia
w jednostkowym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na
dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogól prezentację, struktu i zawartość jednostkowego
sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy jednostkowe
sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podsta transakcje
i zdarzenia w spob zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie
i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym
wszelkich znaczących słabciach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas
badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymow
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich
powiązaniach i innych sprawach, które moyby być racjonalnie uznane za stanowiące
zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego za
bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania.
Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy
prawa lub regulacje zabrania publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, poniew można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne
konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.