pl en sv

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

W dniu 5 grudnia 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”) sporządzony w formie trzyczęściowego dokumentu w związku z ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) sztuk akcji serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) praw do akcji nowej emisji serii B. (dalej zwany „Prospektem”). Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 5 grudnia 2013 roku.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce, prawach do Akcji Oferowanych oraz o Akcjach Oferowanych. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane zawartymi w rozdziale „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ani Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933).

Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane w obrębie żadnego terytorium (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez ich rejestracji lub na podstawie wyjątku wynikającego z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Udostępnianie, publikacja oraz rozpowszechnianie zamieszczonych na tej stronie informacji na lub z terytorium Australii, Japonii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych, lub jakichkolwiek innych jurysdykcji gdzie taka publikacja lub rozpowszechnianie byłoby nieuprawnione lub sprzeczne z prawem, jest zabronione.