Docka–torn VISTAL Floating Turbine

Vistal Gdynia är inte bara en i mängden av tillverkare av stålkonstruktioner. Det är ett företag i ständig utveckling som hela tiden söker efter nya innovativa lösningar inom sitt verksamhetsområde. En av idéerna som vi för närvarande arbetar med och som har en god chans att snart bli verklighet, är ett kombinerat docka-torn med namnet Vistal Floating Turbine, förkortat VFT. Arbetet med detta projekt genomförs av ett av våra dotterbolag – Vistal Wind Power Sp. z o.o.

Vindenergi utvinns för närvarande i land- och havsbaserade (offshore) vindkraftsparker. Framtiden hör till havsbaserade vindkraftsparker eftersom stabilare tillgång till vind ger havsbaserade parker högre effektivitet (2-3 gånger högre än för de landbaserade). Men, byggkostnaden för havsbaserade vindkraftsparker är för närvarande 50-100% högre än för de landbaserade. Lösningen heter VFT och innebär betydande minskning av kostnaderna för montering av vindkraftsparker offshore.

Den metod som i dagsläget används för att bygga havsbaserade vindkraftsparker är förenad med flera kostsamma steg, som exempelvis lyft av tunga element (upp till 300 t) till havs med hjälp av flytande kranar eller plattformar utrustade med bottenstöd (JackUp), hyra av transportfartyg, lång väntetid på specialfarkoster för transport och montering och tidskrävande reparationer av torn med upp till 2 veckors driftsstillestånd. Metoden förknippas även med allvarliga risker, t.ex. ogynnsamt väder som omöjliggör arbeten till havs, samt gör monteringspersonalens arbetsförhållanden farliga.

En VFT-baserad lösning eliminerar ovanstående kostnader och risker. VFT består av en typ av flytande docka och ett torn som placeras i denna. Dockan tillverkas i hamnen, varefter den bogseras till vindkraftsparken med hjälp av bogserbåtar. Väl på plats förankras den i havsbotten och ansluts till elnätet. Även tornet tillverkas i hamnen, i vertikalt läge. Det transporteras till platsen där dockan är förankrad, fullt utrustat och i vertikalt läge. Nära båda konstruktionerna satts ihop är kraftverket redo att leverera elenergi.

Sättet att bygga, montera och demontera VFT ger flera fördelar. Det eliminerar behovet att använda specialiserade farkoster. Montering kräver endast vanliga bogserbåtar och transportfartyg som är billiga och allmänt tillgängliga. En annan fördel är möjligheten att utföra reparationer i hamn. Vid fel räcker det att demontera tornet (2 dagar), bogsera det till hemmahamnen med hjälp av en bogserbåt och utföra reparationen under säkra förhållanden utan att behöva avbryta parkens arbete. Det skadade tornet kan ersättas med ett reservtorn.

Vistal Wind Power arbetar med VFT sedan 2010. Frukten av fem års arbete är ett preliminärt konstruktionsprojekt av torn och docka med ankare. Vi har även tagit fram ett koncept för transport och montering på platsen för vindkraftsparken. Vistal Wind Power har i samarbete med DNV och CTO (Centrum Techniki Okrętowej, dvs. Skeppsteknikcentrum) genomfört ett stort antal beräkningar, simuleringar och tester på en skalenlig tornmodell i CTOs modellbassäng. Tack vare positiva resultat kan vi nu gå vidare till nästa etapp, nämligen projektering av den elektriska delen.

VFT innebär en lösning som är konkurrenskraftig, tack vare konstruktionens optimering med tonvikt på låg massa, mångsidighet, enkel montering och projektets flexibilitet. Det kommer att möjliggöra byggande av vindkraftsparker på öppet hav där vindförhållandena är mycket gynnsammare och möjliggör större energiproduktion. Därtill på kort tid, med låga risker och låga kostnader, under många olika väderförhållanden och utan negativ inverkan på människa och miljö.

Den lösning som Vistal Wind Power Sp. z o.o. arbetar på har rönt stort intresse hos företrädare för företag involverade i vindkraftsenergibranschen. Den allmänna trenden på marknaden visar att framtiden för vindkraftsproduktion ligger i havsbaserade vindkraftsparker och konceptet med en flytande konstruktion av typen docka-torn, vilken Vistal Floating Turbine kan presenter, utgör det mest förnuftiga, ekonomiska och säkra sättet att placera ut havsbaserade vindkraftsparker.