pl en sv

Raporty okresowe – 2018

RAPORT KWARTALNY Q3 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2018

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 9 miesięcy zakończony 30 września 2018

SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE H1 2018

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Raport ESPI Psr

RAPORT KWARTALNY Q1 2018

Rozszerzony skonsolidowany raport Vistal Gdynia SA w restrukturyzacji za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2018

Załącznik: Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za okres obejmujący 3 miesiące zakończony 31 marca 2018

SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE:

List osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

Raport ESPI R rok 2017

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE:

List osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji do Akcjonariuszy oraz Interesariuszy Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji oraz Grupy Kapitałowej Vistal

Oświadczenie osoby zarządzającej Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal i Spółki Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego dotyczące opinii z zastrzeżeniem biegłego rewidenta dotyczącego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

Raport ESPI RS 2017