pl en de sv ru

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte obowiązujące w 2016 r. w Vistal Gdynia S.A.

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), w 2016 roku przewidziane są następujące okresy zamknięte, w których członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, pełnomocników Spółki, jej pracowników, biegłych rewidentów a także inne osoby pozostające z Vistal Gdynia S.A. w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Vistal Gdynia S.A.

 

Lp. Rodzaj raportu Data publikacji Okres zamknięty
1 Jednostkowy raport roczny za 2015 rok (R) 21 marca 2016 dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 21.01.2016 do 21.03.2016
2 Skonsolidowany raport roczny za 2015 rok (RS) 21 marca 2016
3 Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2016 r (QSr I) 16 maja 2016 dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 02.05.2016 do 16.05.2016
4 Skonsolidowany rozszerzony raport za I półrocze 2016 r (PSr) 31 sierpnia 2016 miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 31.07.2016 do 31.08.2016
5 Skonsolidowany rozszerzony raport za III kwartał 2016 r (QSr III) 14 listopada 2016 dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości od 31.10.2016 do 14.11.2016

 

Ponadto okresem zamkniętym jest okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informacji poufnej dotyczącej Vistal Gdynia S.A. lub akcji Vistal Gdynia S.A., praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.