pl en sv

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

NIP 583 000 39 93

REGON 190522969

KRS 0000305753, Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy :  710 500,00 PLN wpłacony w całości

 

VISTAL GDYNIA S.A.  w restrukturyzacji jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej VISTAL. Zadaniem spółki jest kompleksowe zarządzanie Grupą Kapitałową i pełnienie nadzoru właścicielskiego. Spółka ta pozyskuje kontrakty od kontrahentów krajowych jaki i zagranicznych, koordynuje i pełni rolę nadzorczą nad właściwą realizacją zleceń.

Posiadane certyfikaty:

  • ISO 9001 : 2008 System Zarządzania Jakością
  • ISO 14001 : 2004 System Zarządzania Środowiskowego
  • BS OHSAS 18001-2007 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  • EN 15050:2007+A1:2013 Prefabrykaty z betonu – Elementy mostów
  • Świadectwo Kwalifikacji nr 27/11 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych  bez ograniczeń zgodnie z obowiązującym normami
  • Świadectwo Kwalifikacji nr 27/M/11 – montaż stalowych konstrukcji mostowych zgodnie z obowiązującym normami

 

Kontakt:
ul. Hutnicza 40
81-061 Gdynia
tel.+48 58 783 37 04
fax +48 58 783 37 05
email: info@vistal.pl